Ιστορικό


Η ίδρυση της εταιρείας ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2010 με σκοπό την εφαρμογή μεθόδων ανακύκλωσης στον κλάδο των λαμπτήρων και των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.). Τον Ιούνιο του 2012 η εταιρία μετέφερε την έδρα της σε νέας κατασκευής ιδιόκτητο εργοστάσιο, πρότυπης τεχνολογικά κατασκευής με υλικά εξοικονόμησης ενέργειας που ανταποκρίνονται απόλυτα στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

Περιβαλλοντική Ασφάλιση


Η εταιρία διαθέτει ασφαλιστήριο κάλυψης για τυχόν περιβαλλοντική επιβάρυνση εκτός των πλαισίων λειτουργίας της και επαναφορά του περιβάλλοντος στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από το ατύχημα.

Λειτουργία


Η ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι το πρώτο εργοστάσιο ανακύκλωσης λαμπτήρων στην Ελλάδα. Η επιχείρηση συνεργάζεται, όσον αφορά τα Α.Η.Η.Ε, με το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης της εταιρίας Φωτοκύκλωση Α.Ε, η οποία παρέχει την οργάνωση συλλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς, επεξεργασίας των αποβλήτων ΑΗΗΕ, με τις βέλτιστες και ενδεδειγμένες μεθόδους. Η εταιρία επιδιώκει συνεργασία και με τα υπόλοιπα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης της χώρας. Η ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. πραγματοποιεί συλλογή των αποβλήτων (Η.Η.Ε.), αλλά και σκραπ μετάλλων από όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τις κατάλληλες άδειες που την καθιστούν αρμόδια και για τις 13 περιφέρειες της επικράτειας. Έχοντας αναπτύξει ηλεκτρονικούς χάρτες για τα σημεία συλλογής, έχει οργανώσει το δίκτυό της και με ιδιόκτητα φορτηγά εξυπηρετεί άμεσα όλα τα αιτήματα συλλογής που της ανατίθενται από το συνεργαζόμενο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Παράλληλα, διαθέτει αδειοδοτημένες αποθήκες των συλλεγόμενων αποβλήτων λαμπτήρων στη Βόρεια Ελλάδα (ΒΙ.ΠΕ. Σερρών) και στις Αχαρνές, όπου και γίνεται η προσωρινή αποθήκευση έως ότου αυτά σταλούν στη μονάδα επεξεργασίας στο Βαρικό Ριτσώνας της Αυλίδας. Τα ανακυκλωμένα-ανακτώμενα υλικά (σιδηρούχα, μη σιδηρούχα μέταλλα, πλαστικό, γυαλί, συσκευασίες) διατίθενται στην εγχώρια Βιομηχανία προς επαναχρησιμοποίηση.

Υπηρεσίες Ανακύκλωσης

icon

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

icon

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

icon

ΑΓΟΡΑ ΣΚΡΑΠ ΥΛΙΚΩΝ

icon

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

icon

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α.Η.Η.Ε.

icon

ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

icon

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

icon

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Ανακύκλωση


  • Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους
  • Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση.
  • Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων (ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος).
  • Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των προαναφερθέντων αντικειμένων.
  • Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.
  • Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το καλύτερο μέλλον των παιδιών.
  • Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για την διάσωση του πλανήτη.
  • Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για τη συμμετοχή στην βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής.

Στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, η λειτουργία της δραστηριότητας όχι μόνο δεν καταναλώνει πρωτογενή υλικά, αλλά ανακτά και αξιοποιεί παραγόμενα απόβλητα τα οποία μέσω της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησής τους εισέρχονται στην αγορά ως δευτερογενή προϊόντα με παραπλήσιες και πολλές φορές καλύτερες προδιαγραφές από τα πρωτογενή υλικά. Ταυτόχρονα, η δραστηριότητα αυτή συμβάλει αποτελεσματικά στην εξοικονόμηση παράλληλα και μεγάλης ποσότητας ενέργειας η οποία χρησιμοποιείται για την εξόρυξη-μεταφορά-βιομηχανική παραγωγή και πώληση πρωτογενών υλών.

Αρκεί να αναλογιστούμε ότι μεσοπρόθεσμα θα ανακτηθούν σε σύνολο από την παραγωγική διαδικασία επεξεργασίας των ΑΗΗΕ χιλιάδες τόνοι δευτερογενών υλικών που θα διοχετευτούν στην βιομηχανική παραγωγή νέων προϊόντων δίδοντας την δυνατότητα μέσω της ανάκτησης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των παραγόμενων αποβλήτων να μειωθεί η κατανάλωση πρωτογενών υλών επιτυγχάνοντας τον κύριο στόχο της Ευρωπαϊκής και συνάμα Εθνικής αειφόρου πολιτικής για την ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Η παρούσα δραστηριότητα αποτελεί και σε αρκετά μεγάλο βαθμό τη λύση του περιβαλλοντικού προβλήματος που πηγάζει από την ανεξέλεγκτη διάθεση των παραγόμενων ΑΗΗΕ όπου με την απορρύπανση των διαχειριζόμενων αποβλήτων επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό στα όρια της δραστηριότητας η μεσοπρόθεσμη ανάκτηση και ελεγχόμενη διαχείριση μέσω:
-Της μείωσης των εκπομπών επικίνδυνων ατμοσφαιρικών ρύπων (σκόνη φωσφόρου-πούδρα) στην ατμόσφαιρα που συμβάλλουν σημαντικά στην εντατικοποίηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και του φαινομένου της τρύπας του όζοντος.
-Της εξάλειψης του φαινομένου ανεξέλεγκτης διάθεσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων με αποτέλεσμα την ρύπανσης του εδάφους, των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.
-Της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και επομένως τη μείωση εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων για την παραγωγή προϊόντων και της εξάλειψης των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία που συνάδουν με την παραγωγή αποβλήτων υψηλής επικινδυνότητας και υψηλού ρυπαντικού φορτίου.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση των λαμπτήρων και εν γένει των ΑΗΗΕ μειώνει σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω της μεγάλης συμβολής τους στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την καταστροφή τους στρώματος του όζοντος, με άμεσο αποτέλεσμα την επιβάρυνση της υγείας των ανθρώπων.

Ως γενικό συμπέρασμα προκύπτει πως η φύση και ο σκοπός ίδρυσης της εταιρείας, δηλαδή η συνεχώς αυξανόμενη και ουσιαστική συμβολή της στην ανακύκλωση Α.Η.Η.Ε. , είναι άμεσα συνυφασμένη με την προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, η εταιρεία με τον τρόπο λειτουργίας της και τις δραστηριότητες που αναπτύσσει, εναρμονιζόμενη πάντα με την κείμενη νομοθεσία, έχει επιτύχει να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναπόφευκτα προκύπτουν σύμφωνα πάντα με τις περιβαλλοντικές αρχές και σκοπούς της. Ωστόσο, θέτει ως βασική επιδίωξή της τη βέλτιστη διαχείριση των επιπτώσεων αυτών, θέτοντας νέους στόχους και προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι βασικότεροι στόχοι παρουσιάζονται παρακάτω:
-Αύξηση σημείων μέτρησης συγκεντρώσεων αερίων ρύπων (υδραργύρου)
-Βελτίωση καθαρισμού μέσω φίλτρανσης
-Συντήρηση και βελτιστοποίηση λειτουργίας των μηχανημάτων, επομένως και της παραγωγικής διαδικασίας και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας
-Αύξηση του ποσοστού ανάκτησης και ανακύκλωσης

 

Η συνολική μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που πέτυχε η εταιρεία Οικο-κύκλιος Α.Β.Ε.Ε. μέσω ανακύκλωσης για το έτος 2014 ανέρχεται στους 243 τόνους CO2 ενώ η ενέργεια που εξοικονομήθηκε ήταν περίπου 3060 εκατομμύρια BTU δηλαδή 896.797,5 kWh. Τα έτη 2016 και 2017 η ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε συνείσφερε περισσότερο στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με 300 τόνους CO2 και 370 τόνους CO2 αντίστοιχα. Ενώ συνολικά για τα 2 τελευταία έτη εξοικονομήθηκαν πάνω από 2.000.000 kWh.

Τα Νέα Μας

Εγγραφείτε στο Newsletter μας εδώ