ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι της εταιρείας

Όραμα της ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι η συνεχής διεύρυνση στην Ελληνική αγορά, η καθετοποίηση στην πλήρη διάσπαση μεγαλύτερου εύρους των Α.Η.Η.Ε. και η επέκταση πελατολογίου σε περιφερειακές χώρες της Ελλάδας. Κύριος σκοπός της εταιρίας όμως παραμένει η ουσιαστική συμβολή της όλο και περισσότερο στην ανακύκλωση Α.Η.Η.Ε ανταποκρινόμενη κατά αυτό τον τρόπο, και με σεβασμό στο περιβάλλον, στο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας.

Προτρέπουμε, τέλος,  όλους τους παραγωγούς αποβλήτων να επιλέξουν το μοναδικό ανακυκλωτήριο λαμπτήρων της επικράτειας ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ώστε να συμβάλουν στην τήρηση της αρχής της εγγύτητας όσον αφορά την ανακύκλωση του συνόλου των Α.Η.Η.Ε. εντός της Ελλάδας αλλά και στην τόνωση της εγχώριας Βιομηχανίας με την αποφυγή αποστολής τους σε χώρες του εξωτερικού.