Σημεία Συλλογής

Η ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. διαθέτει το μοναδικό εργοστάσιο ανακύκλωσης λαμπτήρων στην Ελλάδα. Η εταιρεία συνεργάζεται, όσον αφορά τα Α.Η.Η.Ε (Απόβλητα από Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) με το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης την εταιρεία Φωτοκύκλωση Α.Ε, η οποία παρέχει την οργάνωση συλλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς, επεξεργασίας των αποβλήτων ΑΗΗΕ, με τις βέλτιστες και ενδεδειγμένες μεθόδους. Η εταιρεία επιδιώκει συνεργασία και με τα υπόλοιπα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ της χώρας για την συνολική ανακύκλωση τουλάχιστον των λαμπτήρων εκ των οποίων έως και σήμερα μεγάλες ποσότητες αποστέλλονται για ανακύκλωση εκτός Ελλάδας. Τα υλικά που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία αποστέλλονται προς περαιτέρω διαχείριση και ανακύκλωση στην εγχώρια βιομηχανία.

Η εταιρεία ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ εκτός από τη συλλογή Α.Η.Η.Ε, που κάνει σε περισσότερα από 7000 σημεία σε όλη την Ελλάδα, έχει αναπτύξει και δίκτυο συλλογής σκραπ υλικών με περισσότερα από 1000 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Η παραλαβή των υλικών σκραπ προς ανακύκλωση γίνεται από σημείο σε σημείο και η ζύγιση των υλικών γίνεται στο χώρο του πελάτη.