Φωτιστικά Είδη

Φωτιστικά Είδη

  1. Φωτιστικά για λαμπτήρες φθορισμού πλην των οικιακών φωτιστικών σωμάτων
  2. Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού
  3. Λαμπτήρες φθορισμού μικρών διαστάσεων
  4. Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης και των λαμπτήρων αλογονούχων μετάλλων
  5. Λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης
  6. Άλλος φωτιστικός εξοπλισμός και εξοπλισμός προβολής ή ελέγχου του φωτός