Υπηρεσίες καταστροφής

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει παντός είδους καταστροφές Α.Η.Η.Ε και αντικειμένων-εμπορευμάτων, με σκοπό να μην επαναχρησιμοποιηθούν ή να αποτραπεί η ανάκτηση δεδομένων  τους. Η καταστροφή γίνεται με χρήση σφυρόμυλων και τεμαχιστών ώστε ο πελάτης να είναι βέβαιος ότι δεν πρόκειται να ανακτηθούν δεδομένα μετά την καταστροφή. Πιθανά αντικείμενα προς καταστροφή μπορεί να είναι σκληροί δίσκοι, usb, cd, dvd και γενικά οποιοδήποτε μέσω αποθήκευσης δεδομένων. Επίσης μπορούμε να καταστρέψουμε Α.Η.Η.Ε-εμπορεύματα που προέρχονται από παράνομο εκτελωνισμό.