Υπηρεσίες καθαρισμών-απορρυπάνσεις χώρων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει μελέτες και υπηρεσίες απορρύπανσης χώρων μετά από έλεγχο από τους εξειδικευμένους υπαλλήλους μας στην περιοχή στην οποία έχει προκληθεί ρύπανση ή οποιαδήποτε υποβάθμιση της αρχικής κατάστασης.