Πιστοποιητικά

Η εταιρία ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης και το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας ISO: 9001, ISO:14001 και OHSAS: 18001 αντιστοίχως. Η εταιρεία, όντας το μοναδικό εργοστάσιο ανακύκλωσης λαμπτήρων στην Ελλάδα, τον Ιούνιο του 2017 πιστοποιήθηκε ως πρότυπη μονάδα ανακύκλωσης λαμπτήρων με το πανευρωπαϊκό πρότυπο WEEELABEX και έχει ως στόχο το σύνολο των αποβλήτων λαμπτήρων να ανακυκλώνονται στην Ελλάδα, κάτι το οποίο δε συμβαίνει μέχρι και σήμερα.